Alternativ text

Remissvar

DLFs remissvar

Här hittar du de remisser som Dagligvaruleverantörerna besvarat. Klicka på respektive länk för att se DLFs yttranden.

Remissvar avseende Hemställan om ändringar i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken gällande producentansvaren (2024)

Remiss av Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om fastställande av produktavgiftens storlek (2023)  

Yttrande inom ramen för Konkurrensverkets uppdrag att utvärdera lagen (2021:570) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter, LOH (2023)  

Remissvar avseende ”Naturvårdsverket – Delleverans 2 inom Uppdrag om producentansvaret för förpackningar” (2023)  

Dagligvaruleverantörers Förbunds remissvar till EU-kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall (PPWR) (2022)  

Föreskrifter om beräkning av förpackningsavgifter med hänsyn till materialåtervinningsbarhet (2022)

Yttrande avseende promemorian Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten (2022)

En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter (2022)  

Yttrande över promemorian valutakurs och annulleringstid vid tillämpning av lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (2021)

Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning (2021)

Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan (2019)  

Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper (2018)  

Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier (2016)  

En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk (2016)  

Jordbruksverkets översyn av retursystemet för dryckesförpackningar (2015)